తళుకుల కులుకుల ఓ తారకా

Posted: November 9, 2010 in love, poetry, telugu

దివిలో వెలిగే ఓ తారకా, భువికేగితివా నా గుండె కోతగా

నీ తళుకుల కులుకుల చూసింది మొదలు, రెప రెప లాడె నా ప్రాణం, నీ చెంత చేరగా

నీ పలకరింత కోసం పలవరించె నా హృదయం పది పది విధాలుగా

అష్ట కష్టాలకోర్చితినే నే నిను చేరగా

ఇంత చేసి నీ చెంత చేరి కనులు కలుపుటకు నే భీరువైతిని

పగలబడి నవ్వుతూ నను పరిహసించకే తరుణీ నా తళుకుల రాణీ

దివీ భువీ సైతం కలిసేనే అంచులోన, మన కలయిక సాధ్యమగునా ఏ నాటికైనా

వరించలేదా అప్సరలెందరో మా నరుల,

నను కనికరించి నీ చెంత చేర్చి చరిత రాయవె మరల ….

[It’s obviously incomplete]

Advertisements

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s